El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha informat que dos treballadors de branca de Tarragona de la firma d’inspecció OCA ICP han estat exposats a límits de radiacions ionitants superiors als permesos pel reglament. El primer cas va tenir lloc el 16 de juliol i el segon el 23 de setembre. En el primer cas l’operari presentava una exposició de 68,84 miliseverts –el límit és de 50 anuals– però és que, en el segon, la xifra arribava als 3.000. En cap dels dos casos, però, s’han detectat alteracions analítiques ni clíniques, i és per això que el CSN ha classificat l’incident com de nivell 2 a l’Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics.

El passat 29 de setembre, l’Àrea d’Instal·lacions Radioactives Industrials del CSN va sol·licitar al Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat que dugués a terme una inspecció a la delegació tarragonina de l’empresa OCA ICP i, alhora, en va fer una als treballs de gammagrafia en obra dels treballadors de la mateixa empresa a Madrid. En aquesta segona també es van identificar desviacions. Segons el CSN, a aquestes deficiències s’hi ha d’afegir que la comunicació de l’incident no es va fer “amb la prestesa exigida”, és a dir, el termini de 24 hores, com marca la normativa vigent.

L'empresa OCA ICP, on s'ha produït l'incident | Twitter
L’empresa OCA ICP, on s’ha produït l’incident | Twitter

De moment no s’ha pogut concloure si la dosi llegida pel dosímetre del primer treballador ha de ser assignada com a rebuda efectivament per l’operari, com sí s’ha pogut certificar en el segon cas. També s’ha acordat fer un examen de dosimetria a l’ajudant que que treballava amb l’operari en el segon cas. El CSN espera l’informe que ha de presentar la instal·lació junt al Pla d’Acció de millora de les “deficiències” detectades en el funcionament de la planta i l’anàlisi final de l’incident. Quan tingui totes les dades el regulador nuclear elaborarà una “proposta d’expedient sancionador”.

Nou comentari