MonPlaneta
Lleida modifica el seu Pla General per ordenar la instal·lació de plaques solars al municipi

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va signar aquest dilluns la proposta per aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per regular les condicions d’implantació de plantes solars fotovoltaiques al municipi. Així, se suspèn la tramitació de les llicències per a usos i obres d’instal·lacions de plaques solars sobre el terreny d’una potència superior a 100 kW que s’ubiquin totalment o parcialment a Lleida. Per als elements extensius, es permet, amb caràcter general, la implantació de parcs solars en sòl urbà i es limiten en determinades zones de sòl no urbanitzable. Així mateix, es prohibeix la instal·lació de plantes en espais d’interès natural o a menys de 100 metres d’elements històrics o artístics. La Paeria pretén amb aquesta modificació aconseguir un nou model energètic compatible amb la preservació de la qualitat paisatgística, la promoció de l’activitat econòmica agrària, la protecció ambiental, de la biodiversitat i del patrimoni cultural del municipi. Pel que fa a la suspensió de la tramitació de les llicències per a usos i obres d’instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques situades sobre el terreny, s’exceptuen aquelles llicències que siguin admissibles d’acord amb la proposta de modificació del PGOU que es tramita. El termini de suspensió serà fins a la data d’inici de la vigència de modificació del PGOU, amb un màxim de dos anys a comptar des del 22 de maig de 2021. L’expedient se sotmetrà a informació pública durant un mes.

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, durant la 30a Jornada Europea del Consell Català del Moviment Europeu, que s'ha celebrat telemàticament
L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, en una imatge d’arxiu | ACN

Regulació plantes solars fotovoltaiques

En primer lloc, la proposta introdueix la definició de les plantes solars fotovoltaiques i puntualitza els tràmits del sistema d’infraestructures per tal que no resultin incoherents en relació amb la legislació vigent. Seguidament es regulen les condicions específiques d’ordenació i protecció de les plantes solars fotovoltaiques, que es divideixen en dos apartats; un per als elements d’extensió superficials de les plantes -com els captadors solars, els inversos, les subestacions, etc.- i un segon amb els elements lineals de les plantes, com les infraestructures d’evacuació elèctrica. Per als elements extensius s’estableixen condicions d’ordenació, permetent, amb caràcter general, la implantació de parcs solars en sòl urbà i limitant-los en determinades zones de sòl no urbanitzable.

Seran compatibles en R2 i R3 (recs antics i nous recs, respectivament), i incompatibles en R1 (protecció agrícola), R4 (agrícola de secans) i AIN (Àrea d’Interès Natural). Es fixen condicions d’ocupació màxima del territori de 20 hectàrees per planta, permetent, amb caràcter excepcional, un 50% més de superfície si es compatibilitza amb alguna activitat agropecuària o que fomenti la conservació del sòl i la biodiversitat. D’altra banda, es determina una distància mínima de 1.000 m entre les plantes. Seguint amb les condicions d’ordenació, s’estableixen condicions de disseny per als tancaments perimetrals de les plantes i continuant amb els elements extensius de les plantes, es proposen condicions de protecció dels sòls d’alt valor agrícola, prohibint la implantació dels parcs solars en els sòls de classe I i II.

Plaques solars en una coberta de Lleida | ACN
Plaques solars en una coberta de Lleida | ACN

Biodiversitat

També s’estableixen condicions de protecció per a la biodiversitat, com ara la prohibició d’implantar plantes en espais del Pla d’espais d’interès natural i de xarxa Natura 2000. Tampoc s’hi podran instal·lar en sòls on s’hagin identificat hàbitats d’interès comunitari ni on s’hagin detectat poblacions d’espècies de flora amenaçada a Catalunya. En cas d’haver-hi fauna protegida detectada, no es permet la instal·lació dels panells fotovoltaics si l’afectació implica la disminució de la població. Es prohibeix la instal·lació de plantes solars fotovoltaiques en l’àrea del Paisatge d’atenció especial del Parc Fluvial del Segre i s’estableixen mesures especials en el Paisatge d’atenció especial de l’Horta de Lleida com ara una superfície màxima de 10 hectàrees i una distància mínima entre plantes de 500 metres. Igualment, s’ha fixat un perímetre de 200 metres de protecció entorn dels tossals, turons i serres d’interès paisatgístic de l’àmbit rural, en el qual tampoc es podran instal·lar els parcs solars. També s’estableix l’obligatorietat de reduir l’impacte paisatgístic envers les zones de sòl urbà i urbanitzable residencial.

En un mateix sentit, es fixen mesures per tal de no afectar el patrimoni cultural del municipi, establint un perímetre de 100 metres al voltant dels elements singulars inclosos al Catàleg dels elements històrics artístics de Lleida i al Catàleg de construccions situades en sòl no urbanitzable. Les plantes solars només podran ubicar-se dins d’aquest perímetre si es justifica la no afectació dels valors de l’element. Per als elements lineals de les plantes s’estableixen únicament condicions de protecció que van en el mateix sentit que les esmentades per als elements extensius, tot i que no en el mateix ordre. En aquest sentit, la Paeria ha mostrat la seva voluntat de minimitzar l’impacte dels elements lineals de les plantes, oferint tres alternatives d’implantació: canalitzar i ordenar conjuntament amb les infraestructures existents, preveure corredors al llarg de les infraestructures de comunicació o soterrant-les.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa