MonPlaneta
Barcelona regula la circulació de patinets, rodes elèctriques i segways a la ciutat

Aquest primer de juliol ha entrat en vigor la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles en els apartats referents als vehicles de mobilitat personal a motor (VMP) i els cicles de més de dues rodes, després de la seva aprovació en plenari municipal.

Es tracta d’una ordenació pionera d’aquests nous vehicles amb l’objectiu de resoldre els problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura. En els darrers anys, la innovació i la tecnologia actuals han fet que hagin proliferat aquests mitjans de transport, que inclouen patinets i rodes elèctriques, segways i altres tipologies i que faciliten un altre tipus de mobilitat que, necessàriament, ha de conviure amb els mitjans tradicionals.

L’aplicació de la normativa es farà de manera gradual, i durant els primers dies d’aplicació es deixarà un període d’adaptació als usuaris en el qual, en cas d’incompliment, els agents de la Guàrdia Urbana avisaran però no sancionaran. Passat el primer període d’adaptació s’iniciarà l’aplicació del règim sancionador.

A partir d’ara, seran objecte de regulació tots els VMP d’ús personal assistits amb motor, així com els VMP i cicles de més de dues rodes que tenen un ús d’activitat d’explotació econòmica o d’activitat de caire lucratiu, ja siguin assistits per motor elèctric o per força mecànica. Es preveu la classificació següent:

  • Tipus A: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites: patinets elèctrics petits, roda elèctrica i plataforma elèctrica.
  • Tipus B: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més grans: patinets elèctrics grans i segways.
  • Tipus C0: inclou els cicles de més de dues rodes que s’utilitzen per a ús personal.
  • Tipus C1: inclou els cicles de més de dues rodes que es fan servir per realitzar algun tipus d’activitat econòmica o d’oci.
  • Tipus C2: inclou els cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies.

L’ordenança determina les condicions generals de circulació dels VMP i els cicles de més de dues rodes. Per poder desplaçar-se hauran de complir els requisits tècnics de certificació establerts, i en el cas que sigui requerit per la normativa aplicable, estar homologats.

Àmbits de circulació

El nou text normatiu estableix que els vehicles de tipus A podran circular per carril bici segregat i no segregat, pels carrers de plataforma única i pels parcs públics. Aquells vehicles d’aquesta categoria que puguin anar a una velocitat superior als 20 km/h també podran desplaçar-se per calçades de carrers 30 (vies amb un únic carril de circulació per sentit).

En el cas dels de tipus B podran circular pels mateixos itineraris que els de tipus A i també per calçades de carrers 30.

Dins dels vehicles de tipus C, el subgrup C0 podrà desplaçar-se en condicions equivalents a les bicicletes; el C1 ho podrà fer pels carrils bici (sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista ho permeti), carrers amb plataforma única, calçada de carrers 30 i en les calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat; i el C2, pels mateixos espais que el grup C1, inclosos també els parcs públics. També podran fer ús de les voreres de més de 4,75 metres, però només per accedir al punt de destinació (p.ex. quan necessitin accedir als locals i les botigues on s’efectua la càrrega o descàrrega).

Grups i rutes marcades

L’ordenança determina uns altres supòsits de circulació quan els vehicles s’utilitzen per fer una activitat d’explotació econòmica. En aquest cas: Els vehicles dels tipus A i B que circulin amb un màxim de dues persones i un guia, i els del grup C1 amb un màxim d’un vehicle per sortida, podran desplaçar-se per la ciutat complint amb les condicions generals de circulació abans esmentades. En el cas que aquests vehicles de tipus A i B circulin amb grup, (entre tres i sis persones i un guia) només podran desplaçar-se per les següents rutes, ja establertes:

Rutes per als vehicles de mobilitat personal del tipus A | Ajuntament de Barcelona
Rutes per als vehicles de mobilitat personal del tipus B | Ajuntament de Barcelona

Utilització del casc

El nou text de l’ordenança determina que els usuaris de vehicles del tipus A hauran de circular amb casc de manera obligatòria sempre que formin part d’un servei d’ús públic i compartit o una activitat comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre. En el cas que es faci un ús personal d’aquests aparells, el casc només es recomanarà.

En els usuaris dels vehicles de tipus B, l’ús del casc serà de caràcter obligatori.

Els conductors dels vehicles del tipus C no hauran de portar casc de manera obligatòria.

Edat mínima

L’edat permesa per conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes serà d’un mínim de 16 anys en tots els casos. En cas que es transportin persones amb un dispositiu homologat (tipus C0 o C1) els conductors hauran de ser majors d’edat.

Règim sancionador

Els canvis en el text de l’ordenança inclouen un règim sancionador que estableixen multes de fins a 100 euros en les infraccions de caràcter lleu, de fins a 200 euros en les de caràcter greu i de fins a 500 euros en les de caràcter molt greu.

Ordenació específica de districtes amb més densitat d’ús

L’ordenança preveu que en aquells districtes amb més densitat d’ús es puguin fer ordenacions més restrictives.

Nou comentari

Comparteix